תקנון ותנאי שימוש

א. כללי

1. תקנון ותנאי השימוש אלו (להלן: “תנאי שימוש“) מסדירים את השימוש באתר האינטרנט של חברת סטימצקי דיגיטל בע”מ ח.פ 515087294 (להלן: “המפעיל“) בכתובת: www.d-steimatzkt.co.il ובאפליקציה של החברה (להלן יחד: “האתר“). תנאים אלו יחולו לגבי כל שימוש באתר לרבות הזמנת שירותים ורכישות.

2. הכותרות בתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש ההוראה כלשהי מהוראותיהם או תוקפם.

3. תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

4. כתנאי לשימוש באתר, המשתמש מתחייב כלפי החברה שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה אסורה על פי התנאים הנ”ל.

5. המשתמש מצהיר כי הנו כשיר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר, וכי שימושו באתר מהווה הסכמתו לתנאי שימוש אלו.

ב. הגדרות של מושגים בתקנון

6. בנוסף לכל הגדרה אחרת בתקנון תנאי שימוש זה, למונחים הבאים תהיה המשמעות שלצידם כדלקמן:

6.1. “ גולש“- כל גורם הגולש באתר, לרבות משתמש.

6.4. “ יצירה“- יצירה ספרותית, אומנותית או אחרת שניתן לצפות בה ו/או להוריד אותה (Download) ו/או לעיין בה (בתמורה או ללא תמורה) באמצעות האתר והאפליקציה.

6.5. “משתמש” – גולש אשר ביצע הליך הרשמה לאתר, בין בתמורה ובין אם ללא תמורה.

6.6. “ תוכן” – כל מידע מכל סוג שהוא באתר, לרבות אך לא רק; יצירה, תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, וכן כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך לא רק; טקסט, תמונה, עיצוב, קונספט, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית.

ג. רישום לצורך שימוש באתר

7. ביצוע רכישות דרך האתר והורדת תוכן דיגיטלי (Download) באמצעות האתר מותנה ברישום על-ידי הזנת כתובת דואר אלקטרוני תקינה, שם משתמש וסיסמה על-ידי הגולש (להלן: “הליך ההרשמה”). יובהר כי על הגולש למסור פרטים נכונים, אמתיים ומלאים. פרטים פיקטיביים ו/או שגויים עלולים למנוע את האפשרות מלהשתמש בשירות ולהביא לסיום ההתקשרות בין הצדדים. המפעיל רשאי לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספים או אחרים.

8. ניתן יהיה ליהנות משירותי האתר ו/או האפליקציה ולהשתמש בהם לאחר השלמת הליך ההרשמה ולאחר שהתקבלה הסכמת הגולש להסכם המקוון הנלווה לשירות.

9. יודגש כי לא ניתן לפתוח יותר מחשבון משתמש אחד בלבד וכי משתמש רשאי להגדיר באמצעות שם המשתמש וסיסמתו, עד 5 מכשירי קצה.

10. בעת ההרשמה לשירות של האתר, באם קיים ו/או יוקם בעתיד, הגולש עשוי להתבקש למסור פרטים נוספים לאלו שנמסרו בעת הליך ההרשמה לאתר. במקרה של שינוי פרטים ו/או אובדן הסיסמה ניתן יהיה לעדכנם באמצעות פניה למחלקת שירות הלקוחות של המפעיל בכתובת (support@d-steimatzkt.co.il).

11. באחריות הגולש לשמור על כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם.

12. המפעיל רשאי שלא לאפשר להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי המפעיל לבטל רישום גולש לשירות או לחסום את גישתו אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.1. אם הפר הגולש את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר ו/או האפליקציה;

12.2. אם בעת ההרשמה לשירות הגולש מסר פרטים שגויים;

12.3. אם הגולש ביצע מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות המשתמשים אחרים, כותבים או ספקים של החברה;

12.4. אם מסר הגולש את שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לו בעת הרישום לשירות לשימושו של גורם שלישי;

12.5. אם אמצעי התשלום שהוזן על ידי הגולש, ככל שנדרש, נחסם ו/או הוגבל לשימוש;

12.6. אם יש לגולש חוב כספי למפעיל וחוב זה לא הוסדר למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

12.7. אם הפר הגולש הוראת כל דין.

ד. תוכן דיגיטלי

13. במקרה של הורדת תוכן דיגיטלי על ידי הגולש באמצעות האתר ו/או האפליקציה, החברה מעניקה לגולש רישיון שימוש בתשלום או ללא עלות, לפי העניין. הרישיון הוא לא בלעדי, והוא מקנה שימוש אישי (לא מסחרי) בתוכן הדיגיטלי לשם גישה וקריאה בלבד, והכל בכפוף לתנאי שימוש אלה.

14. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לעדכן, לשנות ו/או להתקין מחדש באופן אוטומטי את התכנים הדיגיטליים המוצעים להורדה באתר ו/או בחנויות האפליקציה הרלוונטיות. המפעיל מקפיד על שמירת זכויות היוצרים ושאר זכויות הקניין הרוחני ברשת האינטרנט. המפעיל מיישם אמצעים שונים לשמירה על הזכויות כאמור, ובכלל זה מטמיע באופן דיגיטאלי גלוי ו/או סמוי, לפי שיקול דעת המפעיל.

15. מובהר כי מערכות החברה תומכות במכשירים אלקטרוניים בגרסת מערכת הפעלה בהתאם לעדכוני גרסאות שייערכו מעת לעת במערכות Apple ו-Google, כיום, מערכות החברה תומכות בגרסאות: אנדרואיד 5 ו-IOS 10 ומעלה. מכשירים המופעלים על ידי מערכת הפעלה ישנות יותר, לא יוכלו להשתמש בשירותי החברה. מובהר כי ככל שיחולו עדכונים בגרסאות מערכת ההפעלה של Apple ו- Google, כך שהן לא יתמכו בגרסאות הנ”ל, גם מערכות החברה יעודכנו ולא יוכלו לתמוך בגרסאות אלה.

16. לא ניתן להעביר את התוכן הדיגיטלי מאמצעי קריאה אלקטרוני אחד לאחר בשל מאפייני ניהול זכויות דיגיטלי בתכנים (DRM-Digital Rights Management).

17. מערכת ניהול הזכויות הדיגיטליות אינה מאפשרת קריאה של קבצים שאינם מותאמים למערכת זו, ואין לעקוף, לשנות או לסכל את מאפייני הבטיחות, כללים מיוחדים או אפליקציה אחרות שמגינות על התוכן הדיגיטלי.

18. המפעיל אינו אחראי לפגמים ו/או טעויות דפוס אשר קיימים בספר בדיגיטלי, המועברים ישירות מהוצאות הספרים ו/או הסופרים עצמם ו/או מכל סיבה אחרת.

19. חלק מתכני היצירות מיועדים למבוגרים בלבד. המפעיל אינו אחראי להרשאה של הורים או אפוטרופוסים לקטינים שבאחריותם, בכל הנוגע לפעילות באתר ו/או באפליקציה ואגב כך הורדה במסגרת השירות ו/או חשיפה לתכנים, שאינם תואמים לגילם.

20. מטעמי זכויות יוצרים ואבטחת הקבצים אנחנו לא מאפשרים להוציא את הספרים מהאפליקציה של Dסטימצקי והם ניתנים לקריאה באפליקציה בלבד.

21. השאלת תוכן דיגיטלי דרך ספרייה עירונית יינתן אך ורק הספרים שאושר עבורתם תהליך של השאלה מתוך הקטלוג של ההוצאה הרלוונטית. במסגרת תהליך ההשאלה, המשתמש יצרוך את התוכן הדיגיטלי דרך אפליקצית הקריאה של סטימצקי דיגיטל ויהיה זכאי לו למסגרת של עד כחודשיים, לאחר מכן הספר ייגרע מהחשבון שלו.

22. סטימצקי דיגיטל משאירה לה את הזכות לגרוע מחשבון הלקוח את הספר בכל רגע נתון בהתאם להסכם ולמדיניות מול הספרייה אליה הלקוח משויך וממנה בוצעה השאלת הספר.

ה. מחירים

20. מחיר התוכן הדיגיטלי הקובע ואשר יחויב בגינו הגולש הינו המחיר המצוין באתר ו/או באפליקציה הרלוונטית במועד ביצוע ההזמנה. התשלומים באתר מבוצעים במטבע ישראלי בלבד. כלל המחירים המפורטים באתר, כוללים מע”מ.

21. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את המחירים המפורטים כאמור וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש.

22. שינוי המחיר לא ישפיע על הזמנות שאושרו על ידי החברה לפני השינוי גם אם טרם סופקו.

23. מחיר התוכן הדיגיטלי שנמכר באפליקציית ה-IOS הינו שונה ממחיר התוכן הדיגיטלי באתר

ו. אספקת מוצרים

23. ביטול הזמנות, מוצרים או שירותים הינו בכפוף לאמור בפרק “ביטול רכישת פריטים והחזרתם” שלהלן.

24. התנאים המוקדמים לביצוע הזמנת רכישה, ולאספקת הספרים ו/או האפליקציה הינם כדלקמן:

24.1. באמצעות חיוב כרטיס אשראי באתר ו/או באפליקציה שמובילה אל החנות המקוונת באתר:

(1) אימות פרטי כרטיס האשראי שנמסרו על ידי הגולש;

(2) קבלת אישור חברת כרטיס האשראי לביצוע העסקה.

24.3. באמצעות חיוב מול החנות הסלולרית הרלוונטית:

(1) על פי מדיניותה של חנות האפליקציה הרלוונטית.

25. במקרה של תקלה בתהליך ההורדה או הקריאה, יש לפנות למיילsupport@d-steimatzky.co.il.

26. ברישום למימוש הטבות הינך מאשר את תנאי המבצע.

ז. זכויות קניין רוחני והאמצעים הננקטים להגן עליהם

27. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או באפליקציה ו/או ביצירות – הינן של המפעיל בלבד ו/או ספקי התוכן שלו ו/או צדדים שלישיים, שהתירו לו לעשות באלה שימוש במסגרת האתר ו/או האפליקציה ו/או שיווקן, לפי העניין.

28. אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור פריט מפרטי המידע ו/או היצירות המוצגים באתר ו/או באפליקציה ו/או יתר פריטי הקניין הרוחני המפורטים לעיל, אין למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל ו/או להשתמש שלא בהתאם להיתר מפורש שניתן בתנאי שימוש אלה ו/או באופן שחורג מקריאה עצמית של התוכן הדיגיטלי הרלוונטי, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש. מבלי לגרוע מהאמור ביחס לזכויות ביצירות יובהר, כי השימוש ביצירות מותר אך ורק כשהן בשלמותן ולצרכים אישיים ופרטיים בלבד של הגולש שרכש את היצירה. כל שימוש אחר ללא אישור מראש ובכתב של המפעיל – אסור בהחלט.

29. שמה של החברה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה בכל מקום – חנות הספרים הדיגיטליים הינם קניינה הבלעדי של המפעיל ובמידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים באתר, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמה, בכתב ומראש.

ח. הגבלת שימוש

30. תנאי שימוש אלו, אינם מעניקים זכויות ו/או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או באפליקציה ו/או בתוכניהם בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת, אלא בהתאם לאמור בתנאי שימוש זה. הזכויות ביצירות שייכות ליוצריהן, אשר הרשו למפעיל להשתמש ביצירות במסגרת האתר ולהעניק את רישיונות השימוש המוגבלים על פי תנאי שימוש אלה.

31. למעט בנוגע ליצירות כאמור, כל הזכויות באתר, לרבות זכויות היוצרים, ובכלל זה בשם האתר, בתוכן המאוחסן בו, בתוכנות ובתוכנות העזר המשמשות להפעלתו של האתר, שייכות למפעיל, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות ובין אם לאו, והכל אלא אם נאמר מפורשות אחרת ו/או הוסכם אחרת במפורש עם המפעיל.

32. הגולש מתחייב בזאת שלא לעשות כל שימוש לא חוקי ו/או המנוגד לתנאי שימוש אלה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב שלא:

32.1. לשנות, לשכפל, לשחזר, להעתיק, להפיץ עותקים, לפרסם, לחקות או לטפל בתוכנות הנלוות;

32.2. לייצר עבודה נגזרת מהתוכנות הנלוות או מהתוכן;

32.3. לעקוף, לשנות, להתערב או לסכל רכיבי בטיחות שמגנים על החומרה ו/או התוכנות הנלוות ו/או התוכן הדיגיטלי;

32.4. לעשות שימוש ברובוט, עכביש , סורק או באמצעים אוטומטיים אחרים כדי לגשת או להכין מפתח (אינדקס) אל התוכן הדיגיטלי;

32.5. להשכיר, להשאיל , לחכור, לתת רישיון משנה, לשכפל, להציג להפיץ או לעשות שימוש בתוכן הזמין לצד שלישי.

ט. אחריות ושיפוי

33. האתר ו/או האפליקציה, ובכלל זה תוכנם ו/או כל קישור לאתר אחר המופיע בהם, מופעלים כמות שהם (AS IS).

34. השימוש באתר ו/או באפליקציה הינו באחריותו הבלעדית והמלאה של הגולש.

35. בשום מקרה לא תחול על המפעיל ו/או על מי מטעמו, אחריות כלשהי לנזק מכל סוג ומין, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר ו/או באפליקציה.

36. מחמת העובדה שהמוצרים ו/או השירותים המסופקים באתר ו/או באפליקציה, מבוססות על טכנולוגיות, שמטיבן עלולות להיתקל בתקלות שונות שאינן בשליטת המפעיל. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר ו/או האפליקציה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.

37. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לנזק שעשוי להיגרם לגולש לרבות, עיכובים באספקת מוצרים, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתו.

38. מבלי לגרוע מן האמור ובמקרים המתאימים, יהא המפעיל רשאי להודיע על ביטול רכישה, כולה או מקצתה, ולבטל את החיוב בגינה, באופן שיחשב לפיצוי מלא ומוסכם על ידי הגולש בגין נזקים ו/או טענות ככל שישנם.

39. כאמור לעיל אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי המפעיל, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיות הגולש בלבד. אין למפעיל שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין הוא נושא באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלו באתר אינטרנט זה משום אישור ו/או המלצה לגבי החומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתר זה הינו באחריות הגולש בלבד.

40. הגולש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – כתוצאה מפעולה שביצע בניגוד לאמור בתנאי שימוש אלה ו/או ללא הרשאה מהחברה בקשר ישיר ו/או עקיף, עם האתר ו/או האפליקציה.

י. פרסומות וקישוריות

41. החברה אינם אחראית בשום אופן שהוא לתכני פרסומות המופיעות באתר. הופעת פרסומת באתר החברה אינה מעידה על תמיכתה של החברה ו/או אחריותה ו/או התחייבותה לתכנים המופיעים בפרסומות, למוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו. הפנייה באתר המפנה לאתר אינטרנט אחר שאינו האתר (“אתר חיצוני”), אינה מעידה על כך כי החברה אחראית ו/או שולטת בתכנים ו/או בפעולת האתר החיצוני, והחברה לא תישא באחריות כלשהי בנושאים הקשורים באתרים חיצונים.

יא. שימוש במידע והגנת הפרטיות

42. המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שמפעילי האתר יוכלו לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות “עוגיות” ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין.

יב. תוכן משתמשים

43. המפעיל רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לבצע פרסום והעלאה של תכנים ומידע, לרבות פרסום חוות דעת של משתמשים בקשר לשירותים, תכנים ספרותיים סופרים ומשוררים (“תוכן משתמשים”).

44. תוכן משתמשים עשוי לכלול אזור אישי, אשר יציג, בכפוף להרשאות המשתמש, תמונות פרופיל שיעלה המשתמש, ספרים שהמשתמש בחר להציג כספרים שקרא (“ארון הספרים”), תיאורים, המלצות, התייחסות וכדומה של הגולש בקשר עם הספרים (המהווה חלק מ”תוכן המשתמש” כאמור. בהעלאת תוכן לאזור האישי ו/או ארון הספרים, המשתמש נותן הסכמתו להצגת תוכן המשתמש בפני משתמשים וגולשים אחרים.

45. המפעיל ו/או מי מנציגיו שומרים לעצמם את הזכות למחוק מידע שפורסם במסגרת תוכן המשתמשים, על פי שקול דעתם הבלעדי בין אם הפרסום מפר את הוראות תנאים אלו ו/או הדין ובין אם לאו.

46. למשתמשים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, הנהלת האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או פגיעה בקשר למידע שפורסם על ידם ו/או על ידי אחרים במסגרת תוכן המשתמשים.

47. כל משתמש שיעלה תכנים או מידע לפרסום במסגרת תוכן המשתמשים מתחייב כי תוכן המידע הנמסר על ידו לא יכלול תמונה, תוכן ו/או מידע המפר ו/או עלול להפר זכויות של צד שלישי על פי כל דין, ו/או הפוגע או מפר ו/או עלול לפגוע ו/או להפר כל דין. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל המשתמשים מתחייבים שלא להעביר מידע ו/או נתונים אשר כוללים:

48. החברה הנהלת האתר ומפעיליו רשאים להסיר מידע ו/או למחוק מידע מהאתר לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך למשתמשים כאמור לעיל, וכן לחסום ו/או להפסיק ו/או להגביל השימושים משתמשי קצה, שהחברה ו/או הנהלת האתר חוששת כי משתמש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה למשתמשים אחרים, ו/או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.

49.1. מידע לא חוקי, ו/או מידע אשר מעודד לביצוע פעולות לא חוקיות על פי דיני מדינת ישראל.

49.2. מידע הפוגע במוניטין של צד שלישי כלשהו.

49.3. מידע הכולל כל חומר המפר ו/או הפוגע ו/או עלול לפגוע ו/או להפר זכויות קנייניות של צדדים שלישיים.

49.4. מידע אשר פוגע בפרטיותו של צד שלישי, ו/או מהווה לשון הרע כלפי צד שלישי.

49.5. כל מידע אשר פוגע ו/או עלול לפגוע ברגשותיו של הציבור, לרבות מידע פורנוגרפי ו/או בעל אופי מיני בוטה, ו/או מטריד מינית, ו/או חומר גזעני, ו/או מאיים על צדדים שלישיים ו/או כולל שפה ומלל גס ו/או כל חומר אשר אסור להפיצו על פי דיני מדינת ישראל.

49.6. דבר פרסומת בניגוד להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-, 1982.

49.7. כל מידע אשר תוכנו מהווה עילה לתביעה אזרחית ו/או אשר מפרה את דיני מדינת ישראל.

49.8. כל תוכן ומידע על קטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.

49.9. מידע ו/או קבצים ו/או קודים אשר עשויים לשנות, לפגוע, ו/או להפריע, ו/או לפגום באתר ו/או במידע הקיים בו ו/או בזכויות קניין כלשהם ו/או זכויות הנאה מן האתר של החברה ו/או של צד ג’ כלשהו לרבות “סוסים טרויאניים”, “וירוסים” “תולעים” וכן’ או שימוש בתוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק לכל מאן דהוא וכן מידע המאפשר קבלת גישה בלתי מורשית לאתר, חשבונות, מערכות מחשב, מאגר המידע של האתר, או רשתות ומחשבים אחרים הקשורים לאתר על ידי ביצוע הפעולות המנויות לעיל.

49.10. כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות הצפנות שונות לרבות סיסמאות ושמות משתמש, וכן מידע בגין ההצפנות כאמור.

50. הגולש מאשר בזאת כי ידוע לו שלמפעיל אין אפשרות לקיים בירור ממצה בדבר אמינות ואמיתות תוכן המשתמשים בכלל, ותגובות וחוות דעות של משתמשים ואי לכך המפעיל אינו יכול להבטיח ו/או להתחייב באשר לאמיתות ולדיוק תוכן המשתמשים.

51. פרסום של תוכן המשתמשים ו/או פרסום קישורים של צדדים שלישיים, אינו מהווה הצעה לרכישת שירותים אלו על ידי המפעיל ו/או הבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או אישור מאת המפעיל ו/או מי מטעמו וכל הסתמכות מצד המשתמשים על מידע ותכנים אלו הינה באחריותם הבלעדית.

יג. ביטול רכישת פריטים והחזרתם

52. מובהר בזאת כי בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 14 ג(ד)(3) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981, לא תתאפשר החזרה של תוכן דיגיטלי שהורד באמצעות האתר, אלא אם התברר שהוא פגום.

53. המפעיל רשאי לבטל עסקת רכישה באתר ו/או למנוע רכישה באתר, באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בכל אחד מהמקרים הבאים:

53.1. אם נמסרו פרטים שגויים ו/או חסרים;

53.2. במקרה של הפרה של תנאים אלו, לרבות הפרה צפויה;

53.3. אי תשלום ו/או קבלה אישור של ספק הסליקה או חברת האשראי ו/או PayPal;

53.4. אם המפעיל יידרש לכך בהתאם לדין;

53.5. תקלה בממשק החיובים והגביה באתר (וממילא תקלה דומה בממשק החיובים והגביה בחנויות האפליקציה הרלוונטיות) ;

53.6. אם יתברר למפעיל שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר ו/או השירות נשוא הרכישה, המחיר ו/או פרטים אחרים;

53.7. במקרים בהם קרתה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין בדרך הרכישה;

53.8. אם יתברר למפעיל כי חלה במהלך המכירה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהו;

53.9. במקרים של כוח עליון המונעים את המשך המכירה ו/או ניהולה באופן תקין;

53.10. במקרים שבהם נודע למפעיל והוכח לשביעות רצונו, שהרוכש פעל בניגוד לתנאי שימוש אלה ו/או בניגוד להוראות הדין בקשר עם האתר ו/או האפליקציה ו/או התוכן הדיגיטלי שרכש, ו/או התכנים הכלולים באלה;

53.11. המפעיל ימצא לנכון לפרסם הודעה על ביטול מכירה בדף הרכישה בטרם לסגירת מכירה ו/או ישלח הודעה על ביטולה לרוכשים במסגרת המכירה בדוא”ל שמסרו בעת ביצוע הרכישה, לפי עניין;

53.12. בכל מקרה כאמור, יציג המפעיל ללקוח את סיבת הביטול, וכן ישיב ללקוח כל סכום ששולם, ככל ששולם על ידו, בכפוף לתנאי שימוש אלה ו/או הוראות הדין;

53.13 החזר כספרי בגין רכישות שבוצעו באמצעות אפליקציית IOS יבוצעו בפניה ישירה לאפל דרך חשבון האפל סטור שברשותכם.

יד. פרטיות ואבטחת מידע

54. מדיניות הפרטיות ואבטחת המידע של החברה יהיו כמפורט במדיניות הפרטיות המופיעה באתר.

טו. דין וסמכות שיפוט

55. תנאי שימוש אלה מוסדרים לפי חוקי מדינת ישראל בלבד.

56. מוסכם כי בכל מחלוקת הנובעת משימוש באתר ו/או באפליקציה תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז תל- אביב, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי.

57. אם וככל שיקבע בית משפט (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) מוסמך (“הערכאה המשפטית”) כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

טח. אמצעי תשלום

58. אמצעי התשלום אשר אנו מכבדים באתר ובאמצעות החנות באפליקציית האנדרואיד הינו: כרטיס אשראי.

59. אמצעי התשלום באפליקציית ה-IOS הינו דרך חשבון האפל סטור שברשותם והתשלום הינו במערכת צד שלישית של אפל סטור ואינה מבוצעת בפועל במערכות הסליקה של סטימצקי דיגיטל

טט. קינדל

60. סטימצקי דיגיטל הינה גורם צד שלישי להעברת ספרים לפלטפורמת קינדל.

61. אין אנו אחראים על התצורה בה הספר מוצג והאופן בו ניתן לקרוא אותו בתוך מכשיר או אפליקצית הקריאה של קינדל.

62. קטלוג הספרים שניתן להעביר לקינדל יכול להשתנות בכל זמן נתון

7. מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

7.1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מלקוחות האתר במסגרת מילוי “טופס פרטים אישיים” באתר יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של סטימצקי.

7.2. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של חבר המועדון לכך שפרטי חבר המועדון שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת סטימצקי, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של סטימצקי או מי מטעמה. סטימצקי לא תמסור את פרטי חבר המועדון לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי חבר המועדון ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין חבר המועדון לבין סטימצקי; (ג) אם תארגן את פעילות המועדון במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות המועדון עם פעילותו של גוף אחר – סטימצקי תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ”ל את פרטי חבר המועדון, ובלבד שהגוף האחר זה יקבל על עצמו כלפי חברי המועדון את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה של העברת פרטי חבר המועדון לגוף אחר כאמור, סטימצקי תמסור הודעה לחברי המועדון.; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה כי חבר המועדון ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בסטימצקי ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בחברי מועדון אחרים; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי חבר המועדון עשה שימוש בחברותו במועדון לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי חבר המועדון הפר איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם סטימצקי ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת המועדון, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים במועדון או המעורבים בהפעלתו.; (ח) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לחבר המועדון בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ט) לצרכי ניהול המועדון, עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר למועדון; (י) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (יא) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגייה” ((cookies. לחברי המועדון לא תהיה טענה או דרישה כלפי סטימצקי בקשר למסירת פרטי חבר המועדון כאמור.

7.3. שימוש כאמור בסעיף 7.2 לעיל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של סטימצקי וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. סטימצקי לא תיחשב כמפירת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

7.4. לקוחות האתר מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטיהם האישיים וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. לקוחות האתר מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטיהם האישיים ומאשרים כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

7.5. במקרה של הפסקת חברות במועדון הקוראים של סטימצקי מכל סיבה שהיא (לרבות במקרה של בקשת הלקוח) סטימצקי רשאית להמשיך ולשלוח ללקוח מידע שיווקי ופרסומי אלא אם כן הלקוח ביקש ממנה לחדול מכך ובהתאם להוראות הדין.

7.6 לקוחות המתנגדים לשימוש בפרטיהם האישיים ו/או שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר הלקוחות של סטימצקי ו/או שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך לשירות הלקוחות של החברה.